Estateplan

Bel (0118) 640 915

Blog

Ondernemers en juridische zaken

 

Als (startende) ondernemer bent u veelal bezig met zaken rondom uw product of de door u te leveren dienst. Het is echter belangrijk voor uw onderneming dat ook andere zaken de aandacht krijgen, zo bijvoorbeeld de juridische. Alsdan kunt u starten en ondernemen met een goede basis en kunnen eventuele juridische problemen voorkomen worden.

 

Als u start dient u allereerst een keuze te maken voor de rechtsvorm van uw onderneming. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een BV, een eenmanszaak of een VOF. Bij het kiezen van een rechtsvorm zijn niet alleen juridische aspecten, bijvoorbeeld ten aanzien van aansprakelijkheid, maar ook fiscale aspecten van belang. Afhankelijk van hoe het met uw onderneming loopt, bijvoorbeeld als u snel groeit, verdient het de voorkeur om de aanvankelijk gekozen rechtsvorm te herbeoordelen, zodat optimaal kan worden aangesloten bij de nieuwe situatie.  

Mocht u de onderneming met meerdere personen oprichten, dan verdient het de voorkeur om goede afspraken te maken onderling over een groot aantal zaken, en deze uiteraard schriftelijk vast te leggen. Afhankelijk van de door u gekozen rechtsvorm zou dat bijvoorbeeld kunnen in een vofcontract of aandeelhoudersovereenkomst waarin aspecten, zoals bijvoorbeeld verdeling van winst, afspraken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, inbreng van kapitaal, geschillen, toe en aftreden, geregeld worden. In het geval u personeel in dienst neemt, moeten arbeidsovereenkomsten worden opgesteld, waarbij ook rekening moet worden gehouden met bepalingen van een eventueel toepasselijke cao.   

Ook in relatie tot derden en klanten dienen uw juridische zaken op orde te zijn. Ten aanzien van uw klanten is het verstandig om duidelijke offertes en overeenkomsten te hanteren, zo mogelijk met algemene voorwaarden, die exact toegesneden zijn op uw product of de door u te leveren dienst. Bepalingen die in algemene voorwaarden bijvoorbeeld erg belangrijk zijn, zijn bepalingen ten aanzien van het beperken van eventuele aansprakelijkheid voor schade, maar ook bepalingen voor het geval door een klant niet wordt betaald of anderszins niet wordt nagekomen (bijvoorbeeld recht op opschorting, verrekening, verschuldigde rente). Als u al deze contracten en algemene voorwaarden hebt, is het voorts belangrijk om ze op de juiste wijze te gebruiken, voor algemene voorwaarden geldt bijvoorbeeld dat deze eerst op een overeenkomst van toepassing moeten worden verklaard en in beginsel ook ter hand moeten worden gesteld, wil een beroep daarop kunnen slagen.  

MillerReyBrighton advocaten, een nichekantoor op het gebied van het arbeidsrecht en ondernemingsrecht,  adviseert u graag over voormelde aspecten en kan desgewenst allerhande contracten en algemene voorwaarden voor u opstellen/beoordelen, zodat de zorg aangaande de juridische aspecten van uw onderneming uit handen wordt genomen, en u zich volledig kunt richten op uw core business.

Esther Mulders