Estateplan

Bel (0118) 640 915

Arbeidsdeskundige

Van arbeidsongeschikt naar werkvermogen

In onze maatschappij heeft iedereen het recht en de plicht om naar vermogen te werken. Als mensen te maken krijgen met ziekte, ongeval of arbeidshandicap is vaak wel extra aandacht nodig om de balans tussen belastbaarheid en arbeidsbelasting te hervinden. Wat kan iemand aan, hoe groot is zijn verwerkingsvermogen, wat zijn de belemmeringen en beperkingen? Maar ook: hoe zwaar is het werk eigenlijk? Kunnen taken en functies wellicht aangepast worden als iemand arbeidsvermogen (tijdelijk) minder is? En wat zijn dan consequenties voor contract of uitkering? Arbeidsdeskundigen vervullen een sleutelrol bij het vinden van antwoorden op deze vragen.

Specialisten in mens, werk en inkomen

Arbeidsdeskundigen acteren in het domein van mens, werk en inkomen. Ze kennen het functioneren van individuele mensen in een beroep, hebben zicht op beperkingen en stagnatiefenomenen. Tegelijkertijd weten ze welke eisen taken en functies aan mensen stellen, wat de gevolgen zijn voor salaris of uitkering als iemands verdiencapaciteit (tijdelijk) minder is. Bij re-integratie weten ze onder welke voorwaarden dit moet gebeuren. Hierdoor kunnen ze op individueel niveau de disbalans tussen mens, werk en inkomen beoordelen, herstellen én voorkomen.

image1

De arbeidsdeskundige:

  • is specialist in mens, werk en inkomen
  • weegt belasting en belastbaarheid van de mens in werk
  • ondersteunt bij voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid
  • kijkt actief naar mogelijkheden in werk en het werkvermogen van de mens

De resultaten

Arbeidsdeskundige dienstverlening levert op meerdere niveaus resultaat op.

Individueel: mensen werken naar vermogen
Arbeidsdeskundigen dragen bij aan optimale inzet van (resterend) werkvermogen. Ze adviseren over aanpassingen van taken en functies en zetten mensen in hun kracht: mensen zien mogelijkheden, in plaats van beperkingen. Resultaat: mensen werken (weer) naar vermogen, zijn duurzaam inzetbaar.

Financieel: voorkomen en beperken schade
Arbeidsdeskundigen hebben verstand van arbeidsrecht, sociale zekerheid en verzekeringspolissen. Hiermee staan ze borg voor rechtmatige claimbeoordeling bij ziekte, ongeval of arbeidshandicap. Tegelijkertijd kan een arbeidsdeskundige betrokken partijen re-integratieadvies geven en mensen coachen naar werk. Resultaat: minder schadelast voor werkgevers, verzekeraars en overheden.

Marco-economisch: hogere arbeidsparticipatie, goed functionerende arbeidsmarkt
De Nederlandse samenleving vergrijst. De arbeidsmarkt heeft geschikte en gemotiveerde werkers nodig. Arbeidsdeskundigen helpen mensen om naar vermogen te werken en helpen bedrijven om werk geschikt te maken voor mensen met beperkingen. Resultaat: een hogere arbeidsparticipatie.

Experts in belasting en belastbaarheid
Beoordelaar, adviseur en coach
Werkzaamheden
Moderne professional
Werkterreinen
Competenties, opleiding en ontwikkeling
Professioneel Statuut
Leidraden

Dhr. A.M.W. Veldman MA Rad

· WMO ambulant individueel begeleider
· Master of psychology, ID#: 9208 / 0057, Salt Lake City
· Lid Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie
· (Kader)lid Beroepsvereniging van Arbeids- en Organisatiedeskundigen
· Kringbestuurder Dutch Society for Psychical Research
· (Bestuurs)lid Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
· Geregistreerd arbeidsdeskundige bij Stichting Register Arbeidsdeskundige (nr 2081)
· Middelbaar veiligheidskundige (nr. 2012/MVK/03/18)
· Erelid netwerk Benelux Universitair Centrum

Segeerssingel 104
4337 LH Middelburg
( 06 22415700
* aeno@kpnmail.nl
www.veldmanconsulting.nl