Estateplan

Bel (0118) 640 915

Dienstenwijzer

De onderneming

EstatePlan is een Maatschap en houdt kantoor aan de Dam 55 in Middelburg.

Telefoonnummer 0118-640915  mail: Info@estateplan.nl

De onderneming heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12049238  KVK  87562618

AFM (onderdeel Ministerie van Financiën)

De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. AFM heeft EstatePlan een vergunning verstrekt voor :

 

 1. Schadeverzekeringen particulier
 2. Schadeverzekeringen zakelijk
 3. Inkomensverzekeringen
 4. Zorgverzekeringen
 5. Vermogen
 6. Pensioenverzekeringen
 7. Premiepensioenvorderingen
 8. Levensverzekeringen
 9. Hypothecair krediet
 10. Consumptief krediet
 11. Elektronisch geld
 12. Spaarrekeningen
 13. Betaalrekeningen

Overzicht

EstatePlan is de financieel tijdmanager en financiële coach van de zakelijke en particuliere klant. EstatePlan begeleidt en bemiddelt op het gebied van financiële tijdsplanning. EstatePlan staat voor Financieel Tijd Management.

EstatePlan is de Financiële Coach bij:

 • Vaststelling huidige en gewenste toekomstige financiële situatie klant (bv. studeren kinderen, pensioen);
 • Consequenties van veranderingen bij het wijzigen van de financiële situatie van de klant zoals

bijvoorbeeld trouwen, samenwonen, scheiden, overlijden;

 • Aan- of verkoop vastgoed;
 • Vermogensbeheer;
 • Risicobeheer;
 • Zakelijke financieringen.

EstatePlan verzorgt financieel tijdmanagement. Dit omvat begeleidings- en bemiddelingstrajecten.

 

Begeleidingstrajecten:

 • Onderhandelen met de eigen bank
 • Financiële begeleiding bij een scheiding
 • Nabestaanden zorg
 • Financieel Tijd Management/Estate-Planning
 • Updaten financiële situatie

Bemiddelingstrajecten:

 • Hypotheekvormen
 • Verzekeren van risico’s
 • Beheer en begeleiding van vermogen
 • Sparen en Beleggen
 • Bewindvoering

 

EstatePlan Financieel Tijd Management (FTM): van voor de geboorte tot na de dood

In een leven zijn er momenten om vermogen te creëren en te beheren. EstatePlan maakt inzichtelijk wat de huidige situatie van het vermogen is en wat de doelstellingen zijn door financieel tijd management toe te passen. Een van de tools is het vermogensadvies. Is er sprake van vermogensoverdracht na de dood, dan geeft EstatePlan in samenwerking met de notaris een advies over estateplanning / vermogensoverdracht.

 

Persoonlijke gebeurtenissen die aanleiding geven tot financiële begeleiding/coaching:

Geboorte kind

Studie

Onroerend goed aanschaffen (particulier of zakelijk)

Werken

Scheiding

Pensioen

Overlijden, nabestaandenzorg

Doelstellingen cliënt worden bepaald en het besteedbaar inkomen op enig moment wordt in kaart gebracht.
Uitkomst: Nieuw Financieel Plan maken geënt op de ontstane en/of situatie.

EstatePlan biedt de klant een helder en concreet financieel plan zo nodig vanuit diverse professies bekeken vanuit het financiële kennisnetwerk

 

Notarisservice

Estateplan heeft goede contacten met diverse notarissen, zorgt voor het controleren en aanleveren van de juiste stukken, en kan u daarom in  via onze dienstverlening, een goedkoper tarief aanbieden.de meeste gevallen, via onze dienstverlening, een goedkoper tarief aanbieden.

Taxaties

Ook hebben wij goede contacten met diverse taxateurs. Taxaties kunnen op korte termijn worden ingepland, tegen een aangenaam tarief.

 

Vergoeding per 1 september 2021 :

 

De beloning voor financiële diensten bestaat uit een vastgesteld uurloon van € 120,- exclusief btw € 145,20 inclusief btw indien er sprake is van advies of – bemiddeling van een van de onderstaande producten dan is er geldt een vaste fee ( btw is hierbij niet van toepassing)

Hypotheken:

Oriëntatie is gratis.

 

Vaste Fee per afgesloten hypotheek € 2.795,-,

Verpande levensverzekering € 200,- euro,-

Toeslag ondernemers 500,- euro,-

Advieskosten € 1.050,-en bemiddelingskosten: € 1.745,-

Advies en bemiddeling levensverzekering  € 500,-

Advies en bemiddeling Woonlastenbeschermer € 500,-

Advies rentemiddeling € 500,-

 

Verzekeringen:

Woonhuisverzekeringen 10 tot 20% van de premie per maand

Producten zonder provisie:

Arbeidsongeschiktheid  € 1.000,-

Overlijdensrisicoverzekering: € 500,- per verzekering indien 2 verzekerde op 1 polis € 750,-

Banksparen opbouwrekening : € 750,-

Banksparen afbouwrekening :  € 750,-

Onze dienstverlening is vrijgesteld van BTW wanneer de intentie is dat wij voor u bemiddelen in het geadviseerde product. Ook als later in het adviesproces blijkt dat er niet in het  product zal worden wordt bemiddeld, wordt er geen BTW in rekening gebracht. Als op voorhand duidelijk is dat er alleen een adviesvraag is (bijvoorbeeld een second opinion), brengen wij  BTW in rekening.

 

Nazorg:

Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen in wet- en regeling met betrekking tot het afgesloten financiële product, of wanneer er wijzigingen in de voorwaarden zijn van dit product.

Daarnaast nemen wij een keer per jaar contact met u op om te controleren of het financiële product dat via onze bemiddeling is geregeld nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen
Voor het eerste contact hierover (maximaal 30 minuten) brengen wij geen kosten in rekening.
Voor het adviseren met betrekking tot extra aflossen op uw hypotheek of het wijzigen van de rentevastperiode berekenen wij geen kosten.
Voor eventuele werkzaamheden die hieruit voortvloeien zoals een tweede hypotheekwijziging of behartigen van uw belangen bij een echtscheiding  brengen wij kosten in rekening tegen een vast fee of een uurtarief van 133,10 euro. Zie bovenstaande tarieven.

 

 

Klachtenprocedure

 

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op.

Onze klachtenregeling is als volgt:

 1. Brieven met de indicatie klacht zullen zo mogelijk beoordeeld worden door iemand anders binnen of buiten ons bedrijf.
 2. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van uw klacht binnen 2 werkdagen.
 3. Ons streven is om binnen 15 werkdagen na de ontvangstbevestiging een inhoudelijke reactie op de klacht te geven, zo mogelijk in de vorm van een definitief standpunt. Als dat definitieve standpunt niet kan worden gegeven, zal worden aangegeven wat daarbij nog in de weg staat en op welke termijn en afhankelijk van welke omstandigheden een verdere berichtgeving zal volgen.
 4. In de inhoudelijke reactie op de klacht zal altijd verwezen worden naar de externe klachtregeling bij KiFiD waarin staat dat u binnen 3 maanden na een definitief standpunt uw klacht bij KiFiD kunt indienen.

 

Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)onder nummer 300.018.539.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG Telefoon 0900-3552248 http://www.kifid.nl

U kunt zich desgewenst ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Transparantie beloningsbeleid

Beloningsmodel onderneming

Onze onderneming handelt altijd in het belang van onze klant en zal passende adviezen verstrekken en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief. Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden:

 • Beloning o.b.v. provisie (door aanbieder);
 • Beloning o.b.v. vaste fee (door klant);
 • Beloning o.b.v. urendeclaratie (door klant);
 • Combinatie van bovenstaande beloningswijzen.

Deze beloningsvormen worden kenbaar en transparant gemaakt aan de klant in ons dienstverleningsdocument. In geval van beloning door aanbieder (provisie) wordt de passendheid beoordeeld o.b.v. het vastgelegde inducement beleid (minimum-en maximumbeloning) en/of dienstverleningsdocument. Het beloningsbeleid ligt in het verlengde van het verdienmodel van de onderneming.

Beloningsbeleid medewerkers

De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming

 1. Salaris (vakantiegeld)

Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a.  afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantietoeslag. Jaarlijks kan een (periodieke) loonsverhoging plaatsvinden. Dit is ter beoordeling van de direct leidinggevende i.o.m. directie en is afhankelijk van het functioneren.

 1. Onkostenvergoeding

De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen fiscaal toegestane mogelijkheden. Ook bestaan er vergoedingen voor zakelijke telefoonkosten en studiekosten. Hiervoor is een akkoord nodig van de directie. Aan de buitendienst wordt maandelijks een vaste onkostenvergoeding verstrekt.

 

Dienstverleningsdocument:

Hypotheek 2021    Risico dvd 2019     Vermogen dvd 2019